Menu
Winkelwagen

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Apollanja Shopping

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle online aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de hierna genoemde websites van Apollanja Shopping, allen hiernaar te noemen als Apollanja Shopping zijn deze voorwaarden van toepassing.

- www.apollanjacrystals.nl
- www.hetspirituelewarenhuis.nl
- www.spirituelemuziek.nl
- www.florida-water.nl
- www.wittesalie.nl

1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Apollanja Shopping zijn vrijblijvend, aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Apollanja Shopping behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de koper de order in het beveiligde gedeelte waar de adresgegevens en betalingsgegevens bij Apollanja Shopping heeft bevestigd.

2.3 Typefouten en vergissingen bij het plaatsen van een bestelling komen geheel voor risico van de koper. Apollanja Shopping is op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk (zie ook 5.7 & 5.8).

2.4 De factuur/orderbevestiging wordt direct na het plaatsen van de bestelling verstuurd naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Apollanja Shopping is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van de factuur/orderbevestiging van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn alleen in Euro, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie van de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden via Ideal, vooruitbetaling op onze Nederlandse Bank, Sofortüberweisung, Creditcard, Bancontact, Ing Homepay, PayPal of contant bij afhalen (pinnen is mogelijk). Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Apollanja Shopping.

3.4 Bij betaling vooraf per Bank heeft de koper 8 dagen na de orderdatum om het verschuldigde factuurbedrag van de bestelling over te maken. Indien de koper niet binnen acht (8) dagen betaalt, heeft Apollanja Shopping het recht om de order te annuleren zonder hiervan de koper op de hoogte te stellen.

3.5 In geval van niet-tijdige betaling is Apollanja Shopping bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 4. Levertijd

4.1 Bestelde producten bij Apollanja Shopping worden zo snel mogelijk verstuurd (maandag t/m zaterdag). De door Apollanja Shopping opgegeven verzendtijden (verzending binnen) op de website worden zo veel mogelijk toegepast maar blijven indicatief. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke levertijd is afhankelijk van de bezorgdienst en land van aflevering, Apollanja Shopping heeft hierop geen invloed.

4.2 De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

4.3 Indien koper aan Apollanja Shopping schriftelijk opgave doet van een adres, is Apollanja Shopping gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Apollanja Shopping schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

4.4 De leveringstijd van een bestelling bedraagt maximaal 30 dagen. Mocht door welke reden dan ook de leveringstermijn niet gehaald worden dan zal Apollanja Shopping de koper hierover telefonisch of per e-mail informeren. In overleg met de koper kan de levertermijn verlengd worden.

4.5 Alle producten worden pas verstuurd na ontvangst van de betaling van de bestelling. In overleg met Apollanja Shopping kan hiervan worden afgeweken.

4.6 Indien de koper er voor kiest om de bestelling af te halen tegen contante betaling, ontvangt de koper telefonisch of per e-mail bericht op welke dag en tijdstip de bestelling klaar ligt om afgehaald te worden.

5. Reclames, aansprakelijkheid, herroepingsrecht:

5.1 Ruilen en Recht van retour; De koper is verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. De koper heeft het recht binnen veertien (14) dagen na melding van retour aan Apollanja Shopping het product(en) te retourneren. Het aankoopbedrag (incl. eventuele verzendkosten) zal worden terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer. De kosten voor het retourneren van de bestelling/product(en) zijn voor rekening van de koper.

5.2 Voorwaarden voor retourneren:

- Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk -  in de originele staat en verpakking geretourneerd worden.

- Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan de koper doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

- De koper dient binnen 14 dagen na aangegeven te hebben de bestelling/producten te willen te retourneren te deze geretourneerd te hebben.


Uitgesloten van retourzendingen zijn:

- De levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

- Alle Audio- of videoregistraties (CD's en/of DVD's) waarvan de (plastic)verpakking/verzegeling door de koper is verbroken.

- Toegangskaarten voor lezingen en/of activiteiten.

5.3 Bij iedere retourzending dient Apollanja Shopping voor de verzending schriftelijk, e-mail, whatapp of telefonisch hiervan op de hoogte te worden gesteld door de koper.

5.4 Het crediteren van het vooruitbetaalde aankoopbedrag van de retourzendingen aan de koper geschiedt binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling/product(en).

5.5 Apollanja Shopping stuurt bij het verzenden van iedere (na)levering een bevestiging hiervan naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Apollanja Shopping is niet aansprakelijk voor het eventueel niet ontvangen van deze e-mail door de koper.

5.6 Indien de koper de bestelling niet binnen drie (3) dagen heeft ontvangen na het versturen van de producten en de leveringsmail (zie 5.5) dient de koper direct contact op te nemen met Apollanja Shopping. Wanneer de koper na drie (3) dagen na het versturen van de bestelling meldt dat een levering niet is ontvangen, is Apollanja Shopping niet verplicht om de bestelling opnieuw te versturen.

5.7 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Apollanja Shopping op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling weer retour komt bij Apollanja Shopping neemt Apollanja Shopping z.s.m. contact op met de koper. De koper heeft dan de mogelijkheid de bestelling annuleren. Het aankoopbedrag, exclusief de eventueel door de koper betaalde verzendkosten, worden door Apollanja Shopping terugbetaald op het door de koper opgegeven rekeningnummer.

Indien de koper de bestelling alsnog wenst te ontvangen mag Apollanja Shopping de extra te maken verzendkosten vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van deze betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

5.8 Indien de koper onjuiste gegevens heeft ingevoerd bij het afronden van de bestelling en Apollanja Shopping op basis van deze gegevens de bestelling heeft verstuurd en de bestelling zoekraakt of verkeerd bezorgd wordt heeft de koper geen aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag van de bestelling. Indien de koper de bestelling opnieuw wenst te ontvangen mag Apollanja Shopping de bestelling opnieuw vooraf in rekening brengen. Na ontvangst van de betaling zal de bestelling opnieuw worden verstuurd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de koper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

Artikel 7. Communicatie

7.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Apollanja Shopping, dan wel tussen Apollanja Shopping en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Apollanja Shopping, is Apollanja Shopping niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Apollanja Shopping.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Apollanja Shopping ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de geplaatste bestelling door koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Apollanja Shopping gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Apollanja Shopping kan worden toegerekend zoals: bijvoorbeeld bij technische/provider problemen of door fouten van derden als vervoerders of creditcardmaatschappijen. Dit omdat Apollanja Shopping niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld auteursrechten welke, rusten op de door Apollanja Shopping geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Apollanja Shopping garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Privacy/veiligheid

10.1 Apollanja Shopping respecteert de privacy van alle kopers. Apollanja Shopping gebruikt de kopergevens uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle kopergegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet AVG door ons opgeslagen en verwerkt. Zie hiervoor onze privacy verklaring.

10.2 Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.

10.3 Apollanja Shopping geeft de kopergegevens, met inbegrip van adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper. De koper kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door Apollanja Shopping inschakelt worden voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door Apollanja Shopping gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Apollanja Shopping deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Apollanja Shopping in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Apollanja Shopping vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 Apollanja Shopping is bevoegd om bij de uitvoering van geplaatste bestelling(en) door koper gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Apollanja Shopping websites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze koperen. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

12.2 De op deze site geplaatste recensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Artikel 13. Geschillen en klachten

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Koper woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Apollanja Shopping, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Bij Apollanja Shopping ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Apollanja Shopping binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.5 Bij klachten dient de koper zich allereerst te wenden tot Apollanja Shopping. Apollanja Shopping is met de webwinkels apollanjacrystals.nl / hetspirituelewarenhuis.nl / spirituelemuziek.nl aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Koper betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

13.6 Een klacht schort de verplichtingen van Apollanja Shopping niet op, tenzij Apollanja Shopping schriftelijk anders aangeeft.

13.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Apollanja Shopping, zal Apollanja Shopping naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14. Copyrights

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Apollanja Shopping is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Artikel 15. Merken

Het is niet toegestaan onze sites te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Artikel 16. Garantie en aansprakelijkheid

16.1 Apollanja Shopping garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

16.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

16.3 Apollanja Shopping is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Apollanja Shopping. Apollanja Shopping is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

16.5 Indien Apollanja Shopping, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

16.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Apollanja Shopping of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

16.8 De Koper is gehouden Apollanja Shopping te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Apollanja Shopping mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Apollanja Shopping te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Apollanja Shopping zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

16.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 17 Disclaimer

17.0 De websites van Apollanja Shopping geven van informatie over de producten. De aangeboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij een arts. Voor medisch advies dient u altijd eerst uw therapeut, (huis)arts of medisch specialist te raadplegen.

De informatie die verstrekt wordt, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, fouten (in de verwerking van deze informatie) kunnen niet altijd worden voorkomen. Apollanja Shopping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie die verstrekt is via de website of naar aanleiding van e-mails. Het gebruik van de verkregen informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker. Bij vragen of opmerkingen over de informatie die wordt aangeboden door Apollanja Shopping, kunt u contact met ons opnemen.

Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten en iedereen kan hier anders op reageren. Het is nooit een vervanging voor medicatie en medische zorg of handelen maar kan een ondersteunende functie hebben. Raadpleeg daarom altijd bij fysieke, mentale of emotionele klachten uw therapeut, (huis)arts of medisch specialist.

Zelfzorginformatie is geen persoonlijk advies.
In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt. De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen voorkomen, is het van belang dat bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp ingeroepen wordt. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) supplementen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor men informatie op deze website zoekt.

Apollanja Shopping is niet aansprakelijk voor fysieke, emotionele, mentale, materiële of immateriële schade ontstaan door het dragen, gebruiken, aanschaffen van één onze producten.

Artikel 18. Contact
Apollanja Shopping
Onderdeel van Apollanja VOF
Jongemastraat 13
8701 JA BOLSWARD
NEDERLAND

Tel 0031 (0)515 700 230
winkel@apollanja.nl

KvK 85746606
BTW NL863727669B01
versie 24-07-2023